OZNAM

Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční
v pondelok 3. októbra 2016 o 15.00 hod. v jedálni školy.
Po jeho skončení sa budú konať triedne RZ.

2016. október 3-án 15.00 órai kezdettel
össziskolai szülői értekezletre kerül sor az iskola ebédlőjében.
Miután befejeződik osztályszülői értekezleteket tartunk.Kvízmajster

A je to tu............!Boj o prestížny titul Kvízmajster sa začal a my, žiaci IV.B, sme boli pritom. 1. kolo novej zábavno-vedomostnej súťaže pre stredoškolákov sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. 9. 2016 v divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote. 10 súťažných tímov z 8 stredných škôl si otestovalo svoje vedomosti z oblasti hudby, filmu, divadla, literatúry, či výtvarného umenia. Na študentov čakalo viac ako 200 kvízových otázok a rôznych zábavno-vedomostných úloh. Neformálne si mohli spolu s nami zasúťažiť i žiaci I.A triedy, ktorí boli morálnou oporou v hľadisku, možno aj následníkmi.

Žiaci IV.B.Účelový kurz

Kvízmajster

Tradične začiatkom školského roku sa konajú účelové cvičenia a účelový kurz. Tento rok sa kurz uskutočnil kombinovanou formou, prvý deň si žiaci opakovali vedomosti a zručnosti zo zdravotnej prípravy a protipožiarnej ochrany v priestoroch školy a požiarnej zbrojnice . Využili sme odborné rady a skúsenosti záchranára Martina a pracovníka miestneho hasičského zboru.
Ďalšie dva dni účelový kurz pokračoval internátnou formou na Chate Zbojská.
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

       V pondelok 5. septembra 2016 sa po dvojmesačných letných prázdninách opäť zaplnili priestory Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová slávnostným prejavom otvorila nový školský rok a popriala všetkým pedagógom a žiakom veľa zdravia, úspechov, chuti do učenia a nových vedomostí a zručností. Osobitne privítala 56 žiakov prvého ročníka a pozdravila aj budúcich maturantov, ktorí strávia posledný školský rok na našej škole. V maďarskom jazyku sa prítomným prihovorila Ing. Mária Kisantal. Po organizačných pokynoch sa žiaci rozišli do svojich tried, kde strávia 189 vyučovacích dní plných nových zážitkov, poznania, ale aj pestovania medziľudských vzťahov, pomoci a podpory pri hľadaní seba a svojej životnej cesty.
Akcie Slovenského červeného kríža

Akcie Slovenského červeného kríža

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do aktivít SČK, ktoré každoročne organizuje.
V tomto roku sa premiérovo týchto akcií zúčastnili naši nováčikovia z prvého ročníka a to: Natália Šabíková, Vanessa Háziková, Sofia Šánthová, Barbora Hrivňáková, Nikoleta Šimičková, Miroslava Liptayová a Ľubomír Auxt.
V rámci dní mesta 05. 05. 2016 sa uskutočnilo územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci, kde sa naše družstvo umiestnilo na 4. mieste.
V rámci okresnej súťaže BABY program dňa 15. 06. 2016 sme sa umiestnili na prvom mieste.
Veríme, že získané skúsenosti z týchto akcií nás obohatili a budeme ich vedieť v budúcnosti správne využiť.
Odprevadili sme absolventov na cestu životom

Rozlúčka

Medzi najkrajšie dieliky života patria spomienky, ktoré ukazujú, že v živote nie sú najdôležitejšie veci, ale prežité okamihy. K takýmto okamihom patria štyri roky na strednej škole. V piatok 27. mája 2016 sa konala už tradičná slávnostná rozlúčka s absolventmi ročníka 2012-2016. Lúčili sa so školou, ktorá im dala možnosť, aby sa z ustráchaných žiakov zmenili na sebavedomých mladých ľudí. Takíto mladí ľudia stáli v jedálni školy, aby si prebrali vstupenku do sveta dospelých – maturitné vysvedčenia. Na slávnosti ich sprevádzali ľudia, ktorí v ich živote znamenajú najviac – rodičia, učitelia a spolužiaci.
Našim absolventom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová a jej zástupkyňa Ing. Mária Kisantal. Pani riaditeľka s triednymi učiteľkami odovzdali okrem maturitných vysvedčení aj ďakovné listy a knižné odmeny žiakom s najlepším prospechom a dochádzkou počas štúdia a žiakom, ktorí reprezentovali školu. Odchádzajúci absolventi dostali od žiackej školskej rady malé darčeky a poďakovali sa učiteľom a rodičom za odovzdané vedomosti, pomoc a podporu.
V deň, keď poslednýkrát vstúpili do budovy školy ako študenti, adresovali všetkým slová, ktoré zahriali pri srdci. My im prajeme veľa úspechov a správnych životných rozhodnutí. Boli ako dažďové kvapky padajúce z neba. Padali každá osamote, no pri dotyku so zemou dokázali splynúť v jedno. Cestou objavovali všetky chute, vône a farby tohto sveta. Nech im tento pocit vydrží čo najdlhšie a nech nikdy nezabudnú na svoju školu.
Štátne skúšky z ADK

Štátne skúšky

15 našich žiakov dostane na záver školského roka dve vysvedčenia. Jedno vysvedčenie bude so známkami za polročnú prácu a druhé bude vysvedčenie zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie.
Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:
• písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
• vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.
Štátna skúška sa na našej škole konala 21. mája.
Examinátorom bol náš bývalý absolvent Ing. Ladislav Pasiar, PhD. Dúfame, že známky na týchto vysvedčeniach budú čo najlepšie a uľahčia našim žiakom uplatnenie sa v praxi.

Ing. Darina BrezovickáSilový päťboj žiakov stredných škôl

Silový päťboj

Žiaci našej školy: A. Gombala, V. Hruška, D. Köböl, D. Tergácz postúpili na celoslovenskú súťaž v Silovom päťboji žiakov stredných škôl. Chlapci na Gymnáziu v Púchove mali možnosť overiť si nielen silu svojich svalov ale aj vôľové a mentálne schopnosti.
Výsledkom bolo ich umiestnenie na 3.mieste v silnej konkurencii žiakov ostatných stredných škôl. Všetci sa z ich úspechu tešíme a srdečne im blahoželáme.

Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

MATEMATICKÝ KLOKAN

V školskom roku 2015/2016 sa do súťaže „Matematický klokan“ zapojilo 55 863 súťažiacich z celého Slovenska.
Žiaci našej školy súťažili 21.marca v dvoch súťažných kategóriách Kadet O12 a JUNIOR O34. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci IV.A triedy Michal Štork a Michaela Mišuráková.
Riešili príklady v kategórii JUNIOR O34. V tejto kategórii súťažilo 1 656 žiakov. Úspešným riešiteľom sa stane žiak v prvej pätine, ktorý predbehne aspoň 80% súťažiacich.
Michal predbehol 92,3% žiakov, Michaela 88.6%.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

Mgr. Zelezníková
INTERSTENO 2016


učebňa ADK

V dňoch 11. apríla – 2. mája 2016 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2016. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 1699 pretekárov z USA, Kanady, Japonska, Ruska, Turecka, Talianska, Francúzska, Španielska, Belgicka, Holandska, Švajčiarska, Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu pri penalizácii 50 úderov za chybu, pričom sú hodnotené práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti.
Súťaží sa v odpise v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise. Viacjazyčná súťaž prebieha v 16-tich jazykoch. Súťažiaci si môže vybrať zo 16 jazykov, ale môže súťažiť aj v jednom z cudzích jazykov podľa vlastného výberu. Čisté údery v jednotlivých jazykoch sa navzájom spočítavajú a v kategórii – viacjazyčná súťaž vyhráva ten, kto má najväčší počet úderov.
Do súťaže INTERSTENO 2016 sa úspešne zapojilo 11 našich žiakov: B. Humenová, A. Majorová, A. Korcsog z III. A, N. Hanusová, D. Ézsőlová, P. Švoňavová, V. Plánková a M. Muška z III. B triedy, ktorí súťažili v kategórii „juniori“. V kategórii „žiaci“ nás reprezentovali dievčatá: M. Liptayová, R. Uhrinová a N. Vraštiaková z I. A triedy. Najlepší výkon dosiahla Nikoleta Vraštiaková, ktorá v odpise zo slovenského jazyka napísala 370 čistých úderov/min. Vo viacjazyčnej súťaži odpisovala okrem slovenčiny texty v angličtine, španielčine, taliančine, nemčine a češtine, získala 15277 bodov a dosiahla celkovo 22. miesto na svete vo svojej kategórii.
Medzinárodná súťaž INTERSTENO 2016 prispieva k zvyšovaniu výkonov jednotlivých pretekárov, ktorí tak majú možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami súťažiacich z iných krajín a sú motivovaní stále zvyšovať svoj výkon.Beseda s priamym účastníkom SNP

Účastník SNP

Slovenské národné povstanie v Malohonte bolo témou besedy na pôde našej školy v stredu 20.apríla, keď sme privítali medzi nami priameho účastníka SNP, bývalého redaktora pána Molitorisa, ktorý žiakom priblížil živým, zaujímavým ale predovšetkým dnes už vzácnym rozprávaním priebeh tejto významnej dejinnej udalosti.

Výsledky regionálneho kola Olympiády Mladý účtovník 2016


Žiaci našej OA – KA sa 31. marca zúčastnili regionálneho kola Olympiády Mladý účtovník 2016 v Košiciach. Tohtoročný 19 ročník súťaže je pod záštitou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov a spoločnosti Kros. Olympiáda prebiehala na účtovnom softvéri OMEGA, no nezabúda sa ani na klasické ručné účtovanie. Naše dievčatá si zmerali sily so svojimi 46 spolužiakmi v klasickom ručnom účtovaní a ako aj v ovládaní programu Omega. Dievčatá Anna Bolčišová sa umiestnila na peknom 10 mieste a Eniko Kováčová na 20 mieste. Dievčatá našu školu vzorne reprezentovali.

Ing. Anna GeckováBence Laura

Postup do celoslovenskej súťaže už máme potvrdený...


Mesiac apríl sa už niekoľko rokov nesie v znamení súťaže Poznaj slovenskú reč, na ktorej my Obchoďáci chýbať nemôžeme. V tomto ročníku súťaže našu školu reprezentovala žiačka 2.C triedy Laura Benceová, ktorá sa úspešne popasovala s náročnými súťažnými úlohami. A výsledok ? Tretie miesto, postupové miesto do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Nových Zámkoch 10. júna 2016.

Laure blahoželáme a držíme palce...


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

5. apríl 2016 sa v našom meste niesol v znamení 62.ročníka celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy.
Umelecké slová vedia pohladiť, povzbudiť, potešiť a o to sa snažili i žiaci našej školy, ktorí dôstojne a zodpovedne reprezentovali školu, o čom svedčia aj nasledovné výsledky:
Ľubomír Auxt žiak 1.A triedy v prednese Vysockého poézie obsadil pekné 3. miesto. V próze Andrejka Vranská z 1.A triedy s ukážkou Serenáda pre Martinu získala 2.miesto. Štúrovu poéziu prezentovala žiačka Margaréta Posúchová z 1.A , próza Pýcha a predsudok bola podaná v podaní žiačky 3.A triedy Kristíny Purdekovej.
Z dosiahnutých výsledkov sa všetci tešíme a blahoželáme.Exkurzia v Žiari nad Hronom

Exkurzia v Žiari nad Hronom


Dňa 7. apríla 2016 sa žiaci II. A, III. A a III. B triedy zúčastnili v doprovode Ing. Bottovej a Ing. Raiszovej exkurzie v Žiari nad Hronom. Cieľom bol jubilejný 20. ročník veľtrhu cvičných firiem. Žiaci sa mohli inšpirovať a motivovať šikovnosťou svojich rovesníkov zo stredných škôl z celého Slovenska. Veľtrh oživil svojim hudobným vystúpením Róbert Mikla a skupinky malých a veľkých tanečníkov. Cestou domov sme exkurziu obohatili návštevou našich kultúrnych historických pamiatok. Najskôr sme absolvovali prehliadku zvolenského zámku, ktorého interiér ukrýva množstvo zaujímavých obrazov, drevených sôch a fresiek. Vyvrcholením exkurzie bola prehliadka zrenovovaného „Vígľašského zámku“. Bol to úžasný zážitok poprechádzať sa po zámockých chodbách, izbách, sieňach, kaplnke, reštaurácii na terase. Záver prehliadky bol bonusom, keď nám umožnili nazrieť do Draculovho apartmánu. Zažili sme krásny slnečný deň, ktorý bol pre nás obohatením.Regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník 2016

Mladý účtovník 2016


Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. vyhlásili ďalší, už 19. ročník, súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve - Olympiáda Mladý účtovník 2016. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu. Anna Bolčišová zo IV. A triedy a Enikö Kováčová zo IV. C triedy sa 31. 3. 2016 zúčastnili regionálneho kola tejto súťaže v Košiciach. Olympiáda prebiehala na účtovnom softvéri OMEGA, no nezabúda sa ani na klasické ručné účtovanie, ktoré je dôležité pre pochopenie účtovnej problematiky.

Ing. Anna GeckováProjekt cezhraničnej spolupráce – Bez hraníc

Bez hraníc


Vďaka „Projektu cezhraničnej spolupráce – Bez hraníc“ sa vybraní žiaci Obchodnej akadémie- Kereskedelmi Akadémia zúčastnili výmenného pobytu v Maďarsku v meste Eger v dňoch 21. 3. – 24. 3. 2016.
V prvý deň cestou do Egru sme absolvovali prehliadku mesta Budapešť, kde sme sa poprechádzali po promenáde pri Dunaji, okolo budovy parlamentu a po moste Széchenyi lánchíd. Vo večerných hodinách sme pracovali a dolaďovali naše projekty. Nasledujúci deň sme absolvovali prehliadku mesta Eger, ktoré sa nám veľmi páčilo. V poobedných hodinách sme úspešne odprezentovali naše projekty porote a všetkým žiakom z našej a družobnej školy. Dňa 23.3.2016 sme navštívili družobnú školu Neumann János Középiskola és Kollégium, ktorej žiaci si pripravili ku Dňu študentov veľmi pekný a zaujímavý program. V deň odchodu sme cestou domov navštívili prírodnú rezerváciu Szilvásvárad, kde sme videli zvieratá a iné prírodné krásy.
Aj po veľmi peknom pobyte v Maďarsku sme boli radi, že sme konečne doma. Tešíme sa na návštevu našich nových maďarských priateľov v máji.Aktivity počas maturitného týždňa

Brazilia drogy


Počas maturitného týždňa, v utorok 15.3.2016, sa tretiaci zúčastnili besedy o Brazílii s naším absolventom Petrom Slovákom, jeho manželkou Danielou, ktorá pochádza z Brazílie a Ladislavom Kolozsim v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.
V stredu 16.3.2016 sa na pôde školy uskutočnila protidrogová prednáška pre prvákov, druhákov a tretiakov.Úspechy na Súťaži Mihálya Tompu

Tompa Mihály Verseny


Rad jarných súťaží pokračoval 9. marca 2016 okresným kolom Súťaže Mihálya Tompu, kde našu školu zastupovalo tentoraz len päť žiačok. Dve z nich predniesli prózu, tri poéziu.
Gabriela Ruszóová vystúpila s dielom Karinthyho Influenza, Soňa Oláhová predniesla text Gábora Nógrádiho: Ako môžeme zo seba vychovať empatického človeka. Ich predstavenia boli veľmi zábavné.
Aj dievčatá v kategórii poézia sa blysli parádnym výkonom. Anna Kozloková (II. C) predniesla text Károlya Ballu D: Tri sekundy, Enikő Kovácsová (IV. C) vystupovala s básňou Ágnes Begin: Buď pozorný a počúvaj ma, kým Lýdia Oláhová (I. C) predniesla pred porotou Večernú otázku Mihálya Babitsa. Všetky dievčatá recitovali s veľkým precítením.
Štyri súťažiace boli zaradené do strieborného pásma, Anna Kozloková získala aj mimoriadnu cenu poroty, a Lýdia Oláhová ako pretekárka zo zlatého pásma sa kvalifikovala do celoslovenského semifinále.
Čerešničkou na torte je, že naše tri dievčatá z kategórie poézia pozvali do Miškovca na galavečer pri príležitosti dňa poézie – aby tam vystupovali ako hosť.
Ich profesorka, Ildikó Kovácsová je veľmi hrdá na žiačky a spokojná s ich výkonom. K úspechom im všetkým patrí veľká gratulácia. Lidike, držíme palce aj v ďalšom kole!


Sikerek sora a Tompa-versenyen


2016. március 9-én folytatódott a tavaszi versenyek sora, megrendezték a Tompa Mihály Verseny járási fordulóját, ahová a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia ezúttal csak 5 diákkal vonult ki.
Ketten prózában, hárman versben indultak. Ruszó Gabriella (I. C) Karinthy: Influenza c.szövegét, Oláh Szonya (I. C) Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük magunkat együttérzésre c. művét adta elő szórakoztatóan.
A versmondók is kitettek magukért. Kozlok Anna (II:C) Balla D. Károly: Három másodperc, Kovács Enikő (IV.C) Begin Ágnes: Figyelj, és hallgass meg, Oláh Lídia (I.C) Babits Mihály: Esti kérdés c. versét adta elő igazán láttató erővel.
Négy versenyző ezüstsávos besorolást kapott, Kozlok Anna megkapta még a zsűri különdíját is, Oláh Lídia pedig aranysávosként továbbjutott az országos elődöntőbe.
Hab a tortán, hogy a három versmondót meghívták Miskolcra a költészet napján tartandó ünnepi estre – vendégművésznek.
Felkészítő tanáruk, Kovács Ildikó nagyon büszke, elégedett a lányok teljesítményével.
A szép sikerhez mind az öt résztvevőnek szívből gratulálunk. Lidike, hajrá!

Mgr. Kovács Ildikó
Spokojnosť i bez postupu

Szép magyar beszéd


7. marca 2016 sa konalo oblastné kolo súťaže Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč, na ktorom sa zúčastnilo osem žiakov z maďarských tried stredných škôl z celej župy. Obchodnú akadémiu Rimavská Sobota zastupovala žiačka II. C triedy Anna Kozloková.
Náročná súťaž má tri časti: najprv účastníci nahlas prečítajú text, ktorý si zobrali zo sebou, potom majú prečítať text, ktorý dostanú na mieste. Potom si majú vybrať jednu zo šiestich tém, na ktorú majú za desať minút napísať sloh, čo potom súvislo, zaujímavo prednesú.
Síce porota Annu nevybrala medzi postupujúcich, jej profesorka Mgr. Ildikó Kovácsová bola spokojná s jej výkonom.


Továbbjutás nélkül, de elégedetten


2016. március 7-én került sor a Szép Magyar Beszéd területi fordulójára. A megye magyar középiskoláit 8 diák képviselte.
A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia színeiben Kozlok Anna II. C osztályos tanuló mutatta meg tehetségét.
Az igényes verseny három részből áll: Először a hozott szöveget olvassák fel a versenyzők, majd a helyszínen kapott szöveget kell tolmácsolniuk. Utána a felkínált 6 témából kell egyet kiválasztani, tíz perc alatt megfogalmazni, majd legalább három percben összefüggően, érdekesen előadni.
Annát ugyan a zsűri nem juttatta tovább, de felkészítő tanára, Kovács Ildikó elégedett teljesítményével.

Mgr. Kovács Ildikóovb

Spojenie teórie s praxou


Ruka v ruke s teoretickou odbornou prípravou našich žiakov ide aj príprava praktická.
Nové poznatky z oblasti poisťovníctva boli 7. marca 2016 v IV. A, IV. B triede v rámci podnikovej ekonomiky prezentovať okresná vedúca OVB p. Dáša Krnáčová a v IV. C triede p. Peter Kováč obchodný vedúci pre OVB. Žiaci sa dozvedeli podrobnejšie informácie o dôchodkovom sporení, o zmenách v druhom pilieri, o výhodách poistenia majetku a o životnom poistení.
Sme vďační, keď si ľudia z praxe nájdu čas, prídu medzi našich žiakov a podelia sa s nimi o svoje vedomosti a pracovné skúsenosti, ktoré môžu žiaci neskôr využiť vo svojom živote.

Ing. J. Bottová
Korčuliarsky kurz

Korčuliarsky kurz


V dňoch 24.02. až 26.02. 2016 sa žiaci 1. ročníka OA-KA Rimavská Sobota zúčastnili korčuliarskeho kurzu, ktorý sa konal na zimnom štadióne v RS. Cieľom kurzu je: - u nekorčuliarov - nadobudnúť základné korčuliarske schopnosti. - u korčuliarov - zdokonaliť korčuliarske schopnosti a vedieť ich uplatniť pri rôznych športových aktivitách. Prváci s veľkou chuťou a oduševnením vykonávali jednotlivé cvičenia pod vedením pedagógov Mgr. J. Kurekovej, Mgr. Z. Babicovej a Ing. I. Raiszovej. Na záver si svoje schopnosti otestovali na „dráhe zručnosti“ za sladkú odmenu.ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY „MLADÝ ÚČTOVNÍK“

 MLADÝ ÚČTOVNÍK


Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali školské kolo olympiády „ MLADÝ ÚČTOVNÍK“. Vo štvrtok 18. februára 2016 sa 17 šikovných študentov z tretieho a štvrtého ročníka popasovalo s jednotlivými účtovnými prípadmi. Zadané úlohy v tomto roku zvládli najlepšie naše štvrtáčky a to najlepšie Anna Bolčišová zo IV. A triedy, druhou najlepšou je Enik? Kováčová zo IV. C triedy a tretia pozícia patrí opäť žiačke zo IV. A triedy Michaele Mišurákovej. Prvé dve v pozície sú postupové a tak sa naše dve študentky zúčastnia koncom marca regionálneho kola tejto súťaže v Košiciach. Veríme, že sa im bude dobre dariť v silnej konkurencii mladých účtovníkov.

Ing. Anna Gecková a Ing. Ingrid RaiszováKrajská súťaž v spracovaní informácií na počítači

Súťaž SIP


Žiaci našej OA – KA sa 11. februára zúčastnili krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Tohtoročný 50. ročník SIP sa konal na OA, Tajovského 25 v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v odpise textu na 10 minút, v úprave textu na počítači a v disciplíne wordprocessing – profesionálne spracovanie informácií. Naši chlapci si zmerali sily so svojimi spolužiakmi vo všetkých troch disciplínach. V prvej disciplíne – odpis textu na 10 minút – nás reprezentoval Martin Muška z III. B, v druhej disciplíne – úprava textu na počítači – nás reprezentoval Lukáš Benda z III.A triedy a v tretej disciplíne – wordprocessing – nás reprezentoval Adrián Gombala z III. A triedy. Chlapci našu školu vzorne reprezentovali.
Gescheitová

Úspech v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 11. februára 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo 26. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala víťazka obvodného kola v kategórii 2A Simona Gescheitová z I. A triedy. Simona v konkurencii ďalších ôsmich žiakov získala vynikajúce 3. miesto. Jej silnou stránkou bol voľný rozhovor, ale úspešne obstála aj v písomnej časti. Srdečne jej blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov a chuti do štúdia nemeckého jazyka.
Súťaž ZAV

Súťaž ZAV

Vo štvrtok 28. januára sme sa zúčastnili VIII. ročníka súťaže v spracovaní textov na PC „ZAV Zvolen 2016“. Súťaž organizuje INTERINFO SR pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Súťažilo sa v 2 disciplínach: 10-minútový odpis z obrazovky a 10-minútový odpis z papierovej predlohy (obidva s penalizáciou 50 úderov za chybu). Súťažiaci písali v programe ZAV – počítačom riadená výuka písania na klávesnici. Našu školu reprezentovala žiačka Nikoleta Vraštiaková. Svojím pekným výsledkom – 270 čistých úderov za minútu - nás vzorne reprezentovala a úspešne obstála v silnej konkurencii žiakov 2., 3. a 4. ročníkov. Na celoslovenskej súťaži ZAV bola Nikoleta jedinou žiačkou prvého ročníka.
Obvodné kolo olympiády v cudzích jazykoch


Adam Korcsog Barbara Juhászová

Hneď prvý týždeň po návrate z vianočných prázdnin sa uskutočnilo obvodné kolo 26. ročníka Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. Hostiteľom bolo Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote, kde 12. januára 2016 prebehla súťaž v nemeckom jazyku a 14. januára 2016 v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách. V nemeckom jazyku to boli Simona Gescheitová z I.A a Patrik Turoň zo IV.A, v anglickom jazyku Barbara Juhászová z I.A a Adam Korcsog z III.A.
V konkurencii žiakov stredných škôl z okresu Rimavská Sobota sa nestratili. V kategórii 2A v nemeckom jazyku zvíťazila naša žiačka Simona Gescheitová a postupuje do krajského kola, v kategórii 2B skončil Patrik Turoň na 2. mieste.
V anglickom jazyku obsadila Barbara Juhászová 3. miesto v kategórii 2A a Adam Korcsog skončil na 2. mieste v kategórii 2B. Víťazom srdečne blahoželáme a sme radi, že reprezentovali našu školu.
Zase sme bodovali

Balassagyarmat

15. januára 2016 sme sa prebudili do zasneženého rána. Už je tradíciou, že napadne veľký sneh, keď vyrazíme do Balassagyarmatu na medzinárodnú recitačnú súťaž... Tento rok sa uskutočnil 26. ročník podujatia, ktoré organizuje škola Mikszáth Kálmán Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola., my sme sa zúčastnili po 25. raz. V tomto školskom roku reprezentovala našu školu Lýdia Oláhová /I.C/ a Anna Kozloková /II.C/.
Na súťaži sa zišli žiaci 10 škôl zo siedmich miest: Budapešť, Balassagyarmat, Pécs, Zilah, Csenger, Mostová, Rimavská Sobota.
Oláhová sa predstavila dielami Mihálya Babitsa (Esti kérdés) a Sándora Reményika (Eredj, ha tudsz), Kozloková zarecitovala báseň Dániela Varróa (Tanács a televíziózással kapcsolatban) a prózu Évy Janikovszky (Egy kamasz vallomásai).
Ich profesorka, Ildikó Kovácsová bola s ich výkonom nadmieru spokojná. Predstavenie našich žiačok ocenila aj renomovaná porota, ktorá pre Oláhovú Lýdiu udelila vzácne 2. miesto.
Dievčatám zo srdca gratulujeme, sme na ne hrdí!


Újabb siker Balassagyarmaton

2016. január 15-én nagy hóra ébredtünk Rimaszombatban. Ez csak azért említésre méltó, mert reggel útra keltünk, hogy immár huszonötödször részt vegyünk a a Mikszáth Kálmán Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola rendezte nemzetközi szavalóversenyen, mely már huszonhat éves múltra tekint vissza.
Idén Oláh Lídia I.C és Kozlok Anna II.C osztályos tanulók képviselték iskolánkat a rangos eseményen.
Ezúttal hét városból neveztek diákok. Balassagyarmat, Budapest, Pécs, Kisvárda, Zilah, Hidaskürt és Rimaszombat tíz iskolájából huszonöt versenyző mutatott be két-két produkciót a hozzáértő zsűri előtt. Oláh Lídia Babits Mihály: Esti kérdés, illetve Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét adta elő.
Kozlok Anna Varró Dániel: Tanács a televíziózással kapcsolatban c. versét,illetve Janikovszky Éva: Egy kamasz vallomásai c. prózáját mutatta be.
Mindketten nagyszerűen szerepeltek, felkészítő tanáruk, Kovács Ildikó el volt ragadtatva. A zsűri Oláh Lídia előadását a 2. helyre találta méltónak.
Szívből gratulálunk a lányoknak, nagyon büszkék vagyunk rájuk!Najkrajšia trieda

Vianočná besiedka

Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa 22. decembra 2015 zišli naši žiaci a učitelia v priestoroch školskej jedálne, aby sa rozlúčili s rokom 2015 a popriali si šťastné, veselé a pokojné vianočné sviatky. S veľkým nadšením si žiaci pripravili kultúrny program, v ktorom nás pobavili spevom, tancom, hrou na klavíri a krátkymi scénkami. Vyvrcholením nášho sviatočného predpoludnia bolo vyhodnotenie súťaže – vianočná výzdoba tried. Porota zložená zo zástupcov jednotlivých tried rozhodla, že na 3. mieste skončila I. C trieda s počtom hlasov 48, na 2. mieste I. A s počtom hlasov 58 a najkrajšiu výzdobu si pripravila III.C, ktorá získala 78 hlasov. Víťazné triedy dostali sladké odmeny. Srdečne blahoželáme a prajeme všetkým veľa zdravia a šťastia v celom roku 2016.
Ročníkové kolá v odpise textu na PC

Ročníkové kolá v odpise textu na PC

V novembri sa na našej škole konali ročníkové kolá v odpise textu na PC na 10 minút. Do súťaže, ktorá sa konala 14. decembra 2015 postúpili 5 žiaci z každého ročníka. Zúčastnení žiaci dosiahli pekné výsledky, o čom svedčí aj výsledková listina v ktorej sú uvedení najlepší žiaci. Prví z jednotlivých ročníkov dostali diplomy i hodnotné ceny. Víťazi budú reprezentovať našu školu na krajských pretekoch v písaní na PC. Srdečne blahoželáme.


výsledková listina
Vianočná kapustnica

Vianočná kapustnica

Dňa 18. 12. 2015 organizácia Naša Sobota zorganizovala súťaž vo varení vianočnej kapustnice, kde sme sa zúčastnili aj my – tím Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia po prvýkrát v spolupráci s firmou Decodom Rimavská Sobota. Náš tím tvorili Tomáš Brezovický, Alena Kováčová, Ingrid Raiszová, Darina Brezovická a vlastne túto akciu podporil celý kolektív našej školy. Tento rok sa zúčastnilo 61 tímov, takže konkurencia bola veľká. Naša kapustnica síce nevyhrala, ale podľa počtu ľudí, ktorí ju prišli ochutnať, bola asi dobrá, okolo 20,00 hodiny už v 50-litrovom kotli nezostalo nič. Tento deň bol úžasný tým, že všade vládla úžasná atmosféra, ľudia boli k sebe milí, všade vládol úsmev, pohoda, dobrá nálada a to bolo najdôležitejšie. Veď o tom sú Vianoce. Naše poďakovanie patrí aj p. Ladislavovi Kolozsimu za skvelú spoluprácu v každom smere.

Regionálne kolo súťaže MISS stredných škôl 2015

 Regionálne kolo súťaže MISS stredných škôl 2015 Regionálne kolo súťaže MISS stredných škôl 2015
Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Športové súťaže Športové súťaže

Dňa 11.decembra 2015 sa konalo na našej škole školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Predmetová komisia zorganizovala túto súťaž s cieľom umožniť študentom otestovať si svoje vedomosti v dvoch kategóriach. V anglickom jazyku 5 študentov súťažilo v kategórii 2A (1-2. ročník) a 8 študentov v kategórii 2B (3-4. ročník). V prvej časti súťaže študenti písali test, ktorý zahŕňal gramatiku, slovnú zásobu, posluch a čítanie s porozumením. Druhá časť testu obsahovala situačný dialóg a príbeh vytvorený na základe obrázku. Na konci súťaže sa vyhlásili výsledky. V kategórii 2A sa na prvých troch miestach umiestnili Barbara Juhászová /I.A/, Gioia Shila Sunshine Ihm /II.C/ a Roman Sajko /II.C/. V kategórii 2B bolo nasledujúce poradie: Adam Korcsog /III.A/, Tomáš Macháček /IV.C/a Krištof Csank /IV.C/. V nemeckom jazyku súťažili 3 študenti v kategórii 2A a 1 študent v kategórii 2B. Študenti boli testovaní v gramatike, slovnej zásobe, posluchu, čítaní s porozumením, ako aj v schopnosti viesť dialóg a opísať obrázky. V kategórii 2A sa študenti umiestnili nasledovne: Simona Gescheitová /I. A/, Adrián Strýček /II.A/, Roman Sajko /II. C/. Patrik Turoň bol víťazom v kategórii 2B. Všetci umiestnení dostali diplomy a vecné ceny. Študenti, ktorí získali prvé miesta budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme.


Športové súťaže

Športové súťaže

V mesiacoch november, december 2015 sa študenti OA - KA RS zúčastnili mnohých športových súťaží pod vedením Mgr. Jany Kurekovej, kde úspešne reprezentovali našu školu. Chlapci na obvodnom kole v basketbale, flórbale, futsale sa umiestnili na 3.mieste. Na okresnom kole v stolnom tenise družstiev dievčatá obsadili 2.miesto a chlapci 4.miesto. Najlepší úspech dosiahlo družstvo chlapcov v silovom viacboji v zložení Adrián Gombala, Dávid Tergácz, Patrik Gondáš. V súťaži družstiev sa stali majstrami okresu stredných škôl. Najúspešnejším jednotlivcom s počtom bodom 300 sa stal Adrián Gombala a na 3.mieste sa umiestnil Dávid Tergácz.
Flórbalové družstvo chlapcov sa zapojilo do flórbalovej ligy stredných škôl v ktorej je 6 tímov. V 1.kole sme z troch odohraných zápasov dva vyhrali. Tešíme sa z každého dosiahnutého úspechu.

Mgr. Jana Kureková
Miss obchodnej akadémie – kereskedelmi akadémia 2015

Miss

V pondelok 16.11.2015 sa uskutočnilo školského kolo postupovej súťaže Miss stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo 11 dievčat, ktoré sa predstavili v programe v školskej jedálni. Jedným z kritérií súťaže bolo aj vyplnenie vedomostného testu s 20 otázkami, ktorým mali dievčatá dokázať svoju múdrosť a absolvovali ho pred samotnou súťažou. Výsledky testu sa započítali do celkového hodnotenia. V rámci hlavnej časti dievčatá nastúpili vo „farbách“ našej školy – v školských tričkách a rifliach. Po krátkom kultúrnom programe nasledovali rozhovory s finalistkami a promenáda v spoločenských šatách. Kým sa porota dohodla, moderátori vyhlásili Miss sympatia. Stala sa ňou študentka II.C Kristína Kaločaiová, ktorá získala najviac lajkov na školskej facebookovskej stránke, kde týždeň prebiehalo hlasovanie.
Po dlhej porade porota dospela k nasledovným výsledkom:
Miss OA- KA 2015 sa stala študentka zo IV. B triedy Katarína Anna Kantoráková, 1. vicemiss je Vanessa Háziková z I.A triedy a 2. vicemiss Alexandra Laczová z III.C triedy. Každé z dievčat dostalo šerpu, vecnú cenu a kyticu. O vizáž finalistiek sa postarali dámy z Oriflamu, za čo im touto cestou ďakujeme. Všetky finalistky boli za účasť odmenené sladkou odmenou a veľkým potleskom. O mesiac si víťazky zmerajú sily v regionálnej súťaži, ktorá sa uskutoční v Rimavskej Sobote.

Középiskolai szépségverseny

Miss

Szépségverseny zajlott iskolánk termeiben, melyre lázasan készültek a jelöltek. A versenyt megelőzően a hölgyek tudáspróbán vettek részt általános ismeretekből. A program tartalmát rövid bemutatkozással és alkalmi ruhában való fellépésükkel egészítettek ki. Az eredményhirdetést követően a harmadik helyezést Laczo Alexandra a második helyet Vanessa Háziková nyerte. A 2015-ös év szépségverseny iskolai fordulójának győztese Katka Kantoráková lett. Gratulálunk, sok sikert kívánunk a győzteseknek és a részvevőknek egyaránt.
KABU

Kabu I.A

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v pondelok 16. novembra 2015 na škole konalo tradičné prijímanie prvákov do cechu študentov pod názvom KABU. Žiaci III. A a III. C triedy pripravili pre svoje „krsňatá“ - žiakov I. A a I. C triedy program, plný súťaží a dobrej nálady, ktorý bol ukončený slávnostným prijatím prvákov a ich prísahou. Aj keď sa prváci tohto dňa obávali, všetci ho prežili a už sú právoplatnými členmi veľkej rodiny študentov obchodnej akadémie.

Elsőseink avatása

Kabu I.C

Hétfőn, november 16-án a Kereskedelmi Akadémia III. A és III. C osztályos diákjai rendhagyó avatási ünnepséggel várták iskolánk elsős diákjait. A program keretén belül zenés előadással – tánccal ösztönözték az elsősöket. A program részeként az ügyesség, rátermettség jellemezte az önfeledt szórakozást. Örülünk, hogy lehetőség nyílt megismerkedni az elsősökkel, akiket hasznos tanácsokkal és fogadalomtétellel láttak el idősebb diáktársaik.

Súťaž iBobor na OA – KA

Súťaž iBobor na OA – KA

V pondelok a utorok 9. a 10. novembra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili on-line informatickej súťaže iBobor. Informatická súťaž Bebras – Informatický bobor vznikla v roku 2004 v Litve. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, iniciovať v nich využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
V kategórii Juniori súťažilo z našej školy 35 žiakov z 1. a 2. ročníka. V kategórii Seniori súťažili žiaci 3. a 4. ročníka a do súťaže sa zapojilo 37 žiakov. Žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky, najlepší bol Michal Štork 69,34 bodov, Patrik Gondáš 56,02 bodov zo 4.A triedy a Kristián Pockľan 56,02 bodov zo IV.B triedy.Exkurzia v Banskej Bystrici

Exkurzia v Banskej Bystrici

V pondelok 2. novembra 2015 sa vybraní žiaci tretieho a druhého ročníka našej školy zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici. Piati žiaci z III. A sa zúčastnili súťaže v piškvorkách a ostatní žiaci v tom čase navštívili výrobný podnik Slovenka Silver, s. r. o. Najskôr nás vedúca výroby Ing. Garaiová oboznámila s históriou a činnosťou výrobného podniku. Po skupinách sme prešli jednotlivými fázami výrobného procesu a videli sme postupné kroky výroby textilných výrobkov, ktoré má táto firma v ponuke. Mali sme možnosť nielen vidieť, ale v prípade záujmu aj kúpiť ich výrobky.
Neskôr sme sa presunuli na hlavné námestie Banskej Bystrice, kde vďaka sprievodkyni informačného centra sme sa dozvedeli a videli veľa zaujímavostí z histórie mesta Banská Bystrica. Počasie sme mali nádherné a tak sme si vychutnali prechádzku v historickom centre mesta.Spolu sme to zvládli

Spolu sme to zvládli

„Naučte svojich študentov niečo o ich budúcnosti“, bol projekt, ktorý zorganizoval najväčší tuzemský správca dôchodkových fondov Allianz – Slovenská d. s. s. v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko. Naša škola sa zapojila prostredníctvom OVB Rim. Sobota, Hviezdoslavova 28, do Ankety DSS Allianz, dss. formou vyplnenia anketového lístka a aktívne využila prednášku Bc. Lei Krnáčovej MBA, kde študentov 4. ročníka oboznámila s výhodami II. piliera.
Do akcie, ktorá prebehla v júni pred koncom školského roka, sa zapojilo 94 stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Z týchto škôl bolo vylosovaných 14, ktoré dostali od spoločnosti notebooky. Jednou z nich bola aj naša škola.
Ing. Miroslav Suchý - vedúci oddelenia obchodu a CRM Allianz – Slovenskej d.s.s. uvedený notebook odovzdal Mgr. Blanke Tomčovej – riaditeľke školy za prítomnosti pracovníkov OVB – Ing. Juraja Ďurku a Dáše Krnáčovej.

Ing. Anna GeckováDnes nás "navštívil" Ľ. Štúr

Dnes nás navštívil Ľ. Štúr

Dňa 28. októbra 2015 sa žiaci IV. A triedy zúčastnili prednášky venovanej pamiatke 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Prednáška sa konala v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.
Dozvedeli sme sa mnohé nové informácie od detstva, cez štúdium, až po nešťastné postrelenie do nohy a následnú smrť, ale zároveň sme sa utvrdili aj vo vedomostiach, ktoré sme už mali. Zaujímavé bolo aj rozprávanie o rodine a rodinných vzťahoch, keď si Štúr musel vybrať medzi láskou ku Márii Pospíšilovej a národu. Nové pre nás boli informácie o výlete Štúrovcov na Devín, ktoré bolo jedno z najvýznamnejších podujatí slovenskej mládeže. Mali sme možnosť prelistovať si prvé slovenské noviny – Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski, ktorých hlavným redaktorom a vydavateľom bol Ľudovít Štúr.
Bola to veľmi hodnotná prednáška, pretože získané vedomosti môžeme využiť pri odpovedi na maturitných skúškach.Na praxi v zahraničí

Na praxi v zahraničí

Ako žiačka 4. ročníka Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémie v Rimavskej Sobote som sa zúčastnila dvojtýždňovej odbornej praxe vo firme LKW Walter vo Wiener Neudorf.
Firma LKW Walter bola založená v roku 1924 a v súčasnosti patrí k 50 najväčším podnikom v Rakúsku. Zaoberá sa transportom tovaru v rámci celej Európy a časti Ázie. Je to úspešná rodinná firma s viac ako 1500 zamestnancami z viac ako 40 krajín sveta.
Dňa 20. septembra som docestovala do Viedne a ubytovala sa v hoteli Kolbeck, ktorý sa nachádza takmer v centre mesta. Do práce vo Wiener Neudorf a späť som cestovala firemným autobusom z hlavnej stanice Südtiroler Platz.
Prvý deň ma vo firme privítala pracovníčka personálneho oddelenia pani Senada. Následne po mňa prišla moja trénerka, pod vedením ktorej som pracovala: kontaktovala zákazníkov s neuhradenými záväzkami po dobe splatnosti, triedila dokumenty, pripravovala materiály na prezentáciu, pracovala vo firemnom programe AS400 a vykonávala mnoho ďalších činností.
Svoju prax som vykonávala v dcérskej spoločnosti LKW Walter v CONTAINEX-e, konkrétne na maďarskom oddelení. Containex má vyše 30 ročné skúsenosti s obchodovaním s kontajnermi a zamestnáva viac ako 260 ľudí. Keďže som praxovala na maďarskom oddelení, využívala som hlavne maďarský jazyk a nemecký jazyk, ale aj slovenský a anglický jazyk.
Bola to pre mňa veľmi pozitívna skúsenosť; bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako všetci pracovníci spolupracujú v naozaj priateľskej atmosfére. Bonusom pre mňa bolo spoznávanie hlavného mesta Rakúska – Viedne. Všetkým mojim rovesníkom odporúčam, aby sa aspoň pokúsili dostať sa na takúto prax. Som si istá, že by to bola aj pre nich veľmi pozitívna skúsenosť.

Vierka Ušiaková, 4. B triedaBeseda z oblasti bankovníctva

beseda z oblasti bankovníctva

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov a spojenia teórie s praxou sa dňa 20. októbra 2015 uskutočnila na našej škole beseda pre žiakov štvrtého ročníka z oblasti bankovníctva. Besedovať prišla riaditeľka pobočky Prima banky v Rim. Sobote Ing. Beáta Nagyová s kolegom. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o Prima banke, o jej produktoch, o význame sporenia, o nevýhodách bezhlavého brania úverov a pod. Záver besedy bol zameraný na produkty banky pre študentov.

Ing. BottováTNT Theatre Britain v Košiciach

divadelné predstavenie


Dňa 12. 10. 2014 sa študenti Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia zúčastnili divadelného predstavenia v Košiciach vo Veľkej sále historickej radnice.
Išlo o divadelné predstavenie Martin Luther King – pohľad na jeho život a snahy v boji za občiansku slobodu černochov. Túto divadelnú hru nacvičilo TNT Theatre Britain a bolo v angličtine. Študenti mali možnosť počuť britskú angličtinu priamo z úst londýnskych hercov. Zároveň návšteva divadelného predstavenia v angličtine motivovala študentov v učení sa cudzieho jazyka.

Pred predstavením mali študenti možnosť prezrieť si centrum Košíc a urobiť menšie nákupy v nákupnom centre Optima.

Mgr. Alena KováčováMinister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler u nás

Draxler

V pondelok 5. októbra 2015 v popoludňajších hodinách našu školu navštívil v rámci pravidelných regionálnych výjazdov minister školstva Juraj Draxler, ktorého oficiálne privítali aj študenti školy krátkym kultúrnym programom. Spoločné posedenie s riaditeľmi stredných škôl z Tisovca, Hnúšte, Tornale, Revúcej a z Rimavskej Soboty sa začalo príhovorom ministra školstva. Na stretnutí sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva OÚ v Banskej Bystrici Ingrid Haringová a tiež prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Pavol Struhár. Počas živej diskusie prišla reč aj na boľavé miesta regionálneho školstva. Pedagógovia sa zaujímali o aktuálnu problematiku duálneho vzdelávania, normatívneho financovania škôl, kontinuálneho vzdelávania a o problematiku platov v školstve. Diskusia s ministrom Draxlerom bola živá a vecná k témam, ktoré najviac trápia riaditeľov a učiteľov stredných škôl.Po troch rokoch opäť vo Viedni, tradične na výbornú

LKW Walter

39 žiakov a 3 pedagógovia mali možnosť stráviť štvrtok 1. októbra 2015 v hlavnom meste Rakúska – vo Viedni. Už po tretíkrát dostala naša škola pozvanie od špedičnej firmy LKW Walter, ktorá sídli vo Wiener Neudorfe. Vyrazili sme v skorých ranných hodinách, aby sme mali dostatok času na prehliadku jednej z popredných súkromných rodinných rakúskych firiem. Táto firma vznikla v roku 1924 a zabezpečuje transport tovarov pre významné strojárske, papierenské, oceliarske, potravinárske aj kozmetické firmy. Vo firme nás privítali personalista Mag. Thomas Denkinger a transportná manažérka Lea Szalaiová, ktorí žiakov informovali o poslaní firmy a pracovných pozíciách, ktoré môžu ponúknuť našim absolventom. V malých skupinách sme videli bežný pracovný deň transportných manažérov, ktorý sa odohráva v kanceláriách typu open space. Tímy spolupracovníkov v rôznych jazykoch zabezpečujú transport tovarov po celej Európe a časti Ázie. Komunikačným jazykom je nemčina, takže základnou požiadavkou na získanie pracovného miesta je dobrá znalosť nemčiny, okrem toho ekonomické vzdelanie, organizačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme. Momentálne je vo firme zamestnaný jeden náš absolvent.
V poobedňajších hodinách pokračoval náš program vo Viedni prehliadkou letného sídla Habsburgovcov – zámku Schönbrunn a priľahlého parku. Nechceli sme vynechať ani ďalšie hlavné mesto – tentokrát našej vlasti – a tak sme sa na hodinku zastavili aj v Bratislave.
Očarení študenti šťastne dorazili späť do Rimavskej Soboty a v mnohých hlavách sa rodia plány, ako sa dostať opäť do Viedne. Už nie ako študentI, ale možno ako kolegovia celkovo 1900 zamestnancov firmy LKW WALTER.                                                    Jesenné začiatky

ifjú Szívek

Prvý októbrový deň bol výnimočný pre žiakov I.C, II.C a III.C triedy. Videli vynikajúce predstavenie v mestskom kultúrnom dome v podaní známeho bratislavského Tanečného divadla Ifjú Szivek. Rytmy ľudových tancov skrývali „kukučie vajíčka“, pohyby mažoretky, motívy hiphop atď. Obecenstvo sa zabávalo veľmi dobre, tešíme sa na ďalšie predstavenie.

Kakukktojást hozott az ősz

2015. október 1-jén az I.C, II.C és III.C diákjai egy nagyszerű rendezvényen vettek részt. A pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház „Kakukktojás“ c. előadását látták a városi kultúrházban. Egy-egy népitáncba „kakukktojás“ – mazsorett, menüett, hiphop stb. – volt elrejtve, ami még érdekesebbé tette az előadást, amely mindenkit lenyűgözött. Legközelebb is elmegyünk, ha a városunkban jár az Ifjú Szivek.Exkurzia do Kremnice

Exkurzia do Kremnice

V pondelok, dňa 28.09.2015 sa žiaci I.A, I.C a II.C v rámci predmetu podnikovej ekonomiky zúčastnili exkurzie v Kremnici. Navštívili sme mincovňu, kde nám premietli krátky film, v ktorom nám priblížili históriu mincovne, razenie peňazí na rôznych typoch strojov. Neskôr nám sprievodkyňa ukázala a predstavila priestory starej mincovne, kde nám následne aj predviedla funkčnosť strojov. Nasledovala prehliadka novej časti mincovne, kde sa v súčasnosti razia mince aj zahraničných krajín, ako sú napr.: Slovinsko, Česko, Kolumbia,... Na záver exkurzie sme mali možnosť vyraziť si vlastnú pamiatkovú mincu. Navnadení vôňou a mocou peňazí sme sa vybrali do Európy vo Zvolene, a zakončili tak náš prvý tohtoročný výlet.


Tanulmányi kirándulás a pénzverdében

2015.09.28-án a Kereskedelmi Akadémia I. és II. osztályos tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt a körmöcbányai pénzverdében. A kirándulás célja a vállalati gazdaságtan elméleti tanismereteinek gyakorlatban való elsajátítása volt. A tanulóknak alkalmuk nyílt megismerni a pénzverde működésének alapelvét, sor került az egyes gépek bekapcsolására is. A diákok élményszerű, hasznos tapasztalatokkal, örömteli pillanatokkal tele tértek haza.Kvapka krvi

KRV ako DAR

Snaha nezištne pomôcť oslovila 15 študentov našej školy, ktorí sa rozhodli darovať krv na pomoc pre konkrétneho človeka. Tak sa v utorok 8. septembra 2015 vybrali v doprovode Ing. Ingrid Raiszovej na hematológiu – transfuziologické oddelenie v Rimavskej Sobote. Napriek snahe všetkých darovať vzácnu tekutinu, mohlo tak na základe krvných rozborov učiniť iba 9 študentov a to: Lucka Ridzoňová, Michal Štork, Diana Renčoková, Patrik Gondáš, Katka Kantoráková. Kristián Pockľan, Ľubomír Chudý, Adrian Bial a bývalá žiačka Lenka Pribilincová.
Všetkým ďakujem za ochotu a želám dobré zdravie, vďaka ktorému verím, že pomôžu aj v budúcnosti takouto formou tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú.

Ing. Ingrid RaiszováPrázdniny skončili, začal sa školský rok 2015/2016

Prázdniny skončili

Voľné chvíle ubehli veľmi rýchlo a 2. septembra 2015 ožila Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote rozhovormi a smiechom, rozžiarenými tvárami a očakávaním niečoho nového. Slávnostne sme otvorili nový školský rok, ktorý je dôležitý najmä pre prvákov a pre budúcich maturantov. Úspešný štart v novej škole popriali našim 54 prvákom riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová a zástupkyňa Ing. Mária Kisantal. Vo svojich slávnostných príhovoroch zaželali všetkým žiakom, pedagógom a rodičom veľa síl, pochopenia, trpezlivosti a „ťahanie za jeden koniec“ na spoločnej ceste pri vzdelávaní smerom k úspechu a sebarealizácii. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka Rady rodičov Bc. Janka Kostolná, ktorá vyzdvihla našu školu ako školu, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie a zdôraznila myšlienku zodpovedného prístupu k učeniu sa.
Čaká na nás 191 školských dní, ktoré určite naplníme učením, spoznávaním sa, formovaním osobností a smerovaním k vytýčeným cieľom.


  ďalšie správy >>   e-mail: sekretariat@obchars.sk
OA RS 2011
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!