four people sitting on wooden stair

Školský parlament pri Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia

four people sitting on wooden stair

Školský parlament pri Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia

v Rimavskej Sobote v školskom roku 2022/2023

Školský parlament je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Školského parlamentu dokonca upravuje zákon.

Školský parlament tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

Školský parlament – to sú študenti pre študentov. Je to váš „študentský parlament“. Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

Volení členovia za:Meno, priezvisko
I.ASimona Žírošová
I.CKatrin Drdolová
II.ASamuel Kravčák
II.C Regina Hajduová
III.AMichelle Ďurianová
III.CTibor Molnár
IV.ADávid Strihan
IV.CVeronika Káplán
Študentská rada OA-KA

Úlohy Školského parlamentu:

 • Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
 • Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
 • Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
 • Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
 • Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
 • Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
 • Podpora demokracie v škole.
 • Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
 • Boj proti šikanovaniu v škole.
 • Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
 • Podporovať dobré vzťahy „učiteľ – žiak“.
 • Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
 • Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
 • Vzbudenie záujmu študentov o „veľké“ témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, aktívna participácia, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
 • Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
 • Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
 • Propagovať a podporovať dobrovoľnícke  aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, diskusie, koncerty, výstavy, prezentácie,  športové aktivity, exkurzie, výlety a pod.).
 • Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.
Primárne ciele Školského parlamentu
Ciele Školského parlamentu na rok 2022/2023

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore