books, feet, legs-1841116.jpg

ŠTUDIJNÝ ODBOR:   OBCHODNÁ AKADÉMIA

kód študijného odboru:    6317 M

Po absolvovaní odborného zamerania obchodná akadémia absolvent vie vykonávať:

– marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí,
– činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu


Po absolvovanAí odborného zamerania obchodná akadémia absolvent pozná/má:

– základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike,
– možnosti registrácie a prevádzkovania živností,
– schopnosť prijímať rozhodnutia a odhadnúť ich prínos pre úspech podnikania,
– základnú odbornú terminológiu v oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencieOznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore