Duálne vzdelávanie na našej škole po roku …

Skončil sa školský rok, počas ktorého sme na našej škole zaviedli systém duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia. V prvom ročníku sme vzdelávali žiakov v odborných učebniach v škole. Žiaci absolvovali nové praktické predmety súvisiace s ekonomikou, informatikou a administratívou a korešpondenciou. Výstupom žiakov okrem známky z Odbornej praxe je aj portfólio vlastných prác, ktoré dokumentuje praktické zručnosti žiakov.

V ďalšom školskom roku budú títo žiaci – druháci – vzdelávaní na pracoviskách zamestnávateľov. Zamestnávatelia poskytujú v študijnom odbore v systéme duálneho vzdelávania najmä materiálno-technickú, odbornú a personálnu pripravenosť žiakov v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené   s jeho realizáciou. Výhodou pre zamestnávateľa je okrem daňových úľav aj to, že si vychová zamestnanca „na mieru“ a on hneď po ukončení štúdia, môže pre neho vykonávať prácu bez potreby ďalšej praxe.

Vzhľadom k tomu, že aj v ďalšom školskom roku chceme duálne vzdelávanie na našej škole ponúknuť prvákom, aj touto cestou hľadáme nových zamestnávateľov, ktorí by mali záujem podieľať sa na výchove a vzdelávaní svojich budúcich zamestnancov.

V prípade záujmu môžu zamestnávatelia kontaktovať riaditeľku školy Mgr. B. Tomčovú, mail: sekretariat@obchars.sk alebo koordinátorky SDV na škole: Ing. J. Balíkovú (janabalikova25@gmail.com) alebo Ing. A. Geckovú (geckovaanna@gmail.com).

Ing. J. Balíková

Návrat hore