Projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania

Projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota na obchodnej akadémii

Od januára 2020 sa na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote realizuje projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota, ktorý je financovaný v súlade s opatrením akčného plánu Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie systematického vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky okresu Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Cieľom nášho projektu je rozšíriť kvalifikačné predpoklady našich absolventov pre oblasť samosprávy a pripraviť ich pre prácu v samospráve vzhľadom na to, že väčšina našich žiakov absolvuje povinnú prax v organizáciách územnej samosprávy a mnohí tam nájdu aj svoje uplatnenie po skončení školy. Vytvorením regionálneho centra vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota odstránime nedostatočnú pripravenosť našich žiakov pre túto oblasť úpravou školského vzdelávacieho programu v predmetoch podniková ekonomika, účtovníctvo a administratíva a korešpondencia.

Pozitívom tohto projektu je nadviazanie úzkej spolupráce so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM). Dá sa totiž predpokladať, že v budúcnosti nastane zo strany starostov zvýšený dopyt po pracovnej sile, ktorý môžu uspokojiť práve naši absolventi. V spolupráci so ZMOGaM plánujeme poskytovať poradenstvo aj pre širšiu verejnosť. Predpokladáme, že služby regionálneho centra vzdelávania budú využívať aj zamestnanci, ktorí už v samospráve pôsobia. 

     V rámci projektu sme začali s rekonštrukciou učebne, ktorá bude slúžiť ako tréningové centrum pre študentov, ale aj odbornú verejnosť v rámci poradenských a rekvalifikačných aktivít projektu. Učebňu doplníme kancelárskym nábytkom, funkčnou výpočtovou technikou a zabezpečíme potrebnú elektroinštaláciu.

       Ďalšia fáza bude zameraná na prípravu učiteľov odborných predmetov pre potreby regionálneho centra vzdelávania. Plánujeme vzdelávanie vyučujúcich zapojených do projektu v oblasti riadenia a účtovníctva samospráv.  22. júna 2020  sa päť učiteliek zúčastnilo pracovnej stáže na Mestskom úrade v Tisovci. Na základe získaných poznatkov upravia školský vzdelávací program a zaradia nové tematické celky do odborných predmetov.

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore